สินส่วนตัว-สินสมรส

Last updated: 2018-01-14  |  3175 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สินส่วนตัว-สินสมรส

สินสมรส กับ สินส่วนตัว
----> "สินสมรส"
สินสมรสนั้นดูจากตัวอักษรก็ น่าจะเข้าใจความหมายได้ว่า เป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสได้ มาในระหว่างสมรส แต่ถ้าจะให้ทรัพย์สินที่ได้ มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรสเพ ียงอย่างเดียวจะเห็นว่าสินส มรสระหว่างสามีภริยาจะมีน้อ ยมาก ดอกผลอันเกิดจากสินส่วนตัวจ ึงเป็นสินสมรสด้วย ดังนั้น "สินสมรสตามกฎหมายได้แก่ทรั พย์สิน" ดังต่อไปนี้
1. ทรัพย์ที่คู่สมรสได้มาระหว่ างสมรส เช่น เงินเดือน โบนัส
2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งได้มาโดยพินัยกรรม โดยระบุว่าให้เป็นสินสมรส
3. ทรัพย์สินที่เป็นกำไรสุทธิ หรือดอกผลของสินส่วนตัว
----> "สินส่วนตัว"
สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สิน ข้าวของส่วนตัวต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ก่อนเดิม  ก่อนแต่งงาน ดังนั้น "สินส่วนตัวตามกฎหมายได้แก่ ทรัพย์สิน"ดังต่อไปนี้
1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งมีอยู่ก่อนสมรส เช่น บ้าน ที่ดิน เงินทอง 
2. ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่าง สมรสโดยการรับมรดก หรือได้มาโดยเสน่หา
3. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้ สอยส่วนตัว เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือประกอบอาชีพ
4. ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น จะถือเป็นสินส่วนตัวของผู้ห ญิง
นอกจากนี้ ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้ น เปลี่ยนสภาพไป เช่น นำไปขายและได้เงินมา นำไปแลกหรือซื้อของอื่น ให้ถือว่าเงินหรือของที่ได้ มานั้นเป็นสินส่วนตัวด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com